Assessment Center - specyfika centrum oceny

Assessment CenterPo raz pierwszy z metody Assessment Center - centrum oceny korzystał w latach 20 XX wieku niemiecki psycholog przy wyborze niższych oficerów.

Podczas II wojny światowej podobne metody doboru stosowano w Wielkiej Brytanii i USA, gdzie następnie zaczęły wykorzystywać je przedsiębiorstwa cywilne.

Szczególne znaczenie dla dalszego rozwoju metody assessment center (centrum oceny, ośrodek oceny) jako jednej z form selekcji miały prowadzone w latach 60. na zlecenie amerykańskiego giganta telekomunikacyjnego AT&T badania, w których za cel postawiono sobie określenie takiego zestawu cech osobowościowych, które z góry zagwarantowałyby ich posiadaczom sukces w kierowaniu zespołami ludzi. W latach 90 bardzo popularne stały się ośrodki rozwoju, które ewoluowały z ośrodków oceny, a były odpowiedzią na demotywację pracowników ze względu na suche, jednokierunkowe przekazywanie oceny przy zastosowaniu ośrodków ocen.

Centrum oceny, czy też ośrodek oceny służą do zbierania kompletnych informacji o posiadanych i potencjalnych kompetencjach uczestników, na przykład związanych z wykonywaniem konkretnego zadania albo pracą na pewnym stanowisku, cechuje je dążenie do osiągnięcia założonych celów przez precyzyjną ocenę. Niewątpliwie stanowią dla firmy pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących pracowników, a związanych z przyjmowaniem do pracy, awansowaniem lub kwalifikowaniem do programów szybkiego rozwoju, natomiast dla organizacji strategicznym celem stosowania takiej metody oceny kompetencji jest zapewnienie sobie odpowiednich zasobów ludzkich przez właściwą ich selekcję. W związku z tym w ośrodkach oceny zawsze mamy do czynienia z wyborem pewnych ludzi i odrzuceniem innych. Głównie stosuje się ją w przypadku stanowisk kierowniczych ze względu na wysokie koszty i długi czas przygotowań.

Assessment Center - elementy charakterystyczne

Metoda Assessment Center musi zawierać pewne elementy charakterystyczne, wyróżniające, a mianowicie:
- Uczestnicy są obserwowani przez zespół oceniających - asesorów,
- Do oceny wykorzystujemy kombinację metod, które muszą obejmować symulację najważniejszych zadań wykonywanych na danym stanowisku,
- Wszystkie informacje zebrane podczas ośrodka należy podsumować.

Zasady Assessment Center

Musi również być zgodna z pewnymi zasadami:

- W pierwszej kolejności definiowany jest cel, następnie ustalony program oceny zintegrowanej
Osoby posiadające uprawnienia decyzyjne, zasięgając opinii tych, którzy znają specyfikę stanowiska definiują wymagania stanowiskowe. Poprawnie skonstruowany programu oceny metodą AC powinien być bliski rzeczywistym uwarunkowaniom pracy, natomiast ćwiczenia powinny stanowić symulację rzeczywistości.

- Zindywidualizowane opisy konkretnych zachowań poszczególnych kandydatów są jedynym środkiem umożliwiającym ich ocenę
Aby badanie posiadało wartości diagnostyczne należy zastosować obserwację zachowań konkretnego kandydata w konkretnych sytuacjach (na przykład rozmowy w parach szef-pracownik) a jednocześnie stosować takie środki diagnostyczne, które pozwolą uzyskać wyniki dające się bezpośrednio przełożyć na konkretne zachowania danego uczestnika.

- Subiektywizm kontrolowany
Menedżerowie, jako osoby, które w rzeczywistości podejmują decyzje personalne, powinni je również podejmować podczas trwania sesji AC. W roli obserwatorów powinno wystąpić kilku menedżerów, którzy podsumowują zachowania danego kandydata i poprzez dojście do konsensusu redukują stopień subiektywizmu w ocenie.

- Informacja, przejrzystość
Uczestnicy jeszcze przed rozpoczęciem sesji powinni zostać poinformowani o celu badania i jego przebiegu, szansach i ryzyku, jakie wiąże się z udziałów w nim. Zasada przejrzystości wymaga również dokładnego objaśnienia uczestnikom każdego z ćwiczeń. Nie może zaistnieć sytuacja, w której oceny opierają się na zachowaniach zaobserwowanych poza salą szkoleniową np. podczas wspólnego lunchu. Także przekazywanie informacji zwrotnej odbywa się według określonych i znanych wszystkim reguł: konkretnie i z indywidualnym podejściem do danego uczestnika.

Zastosowanie Assessment Center

Assessment center jest metodą, którą stosuje się zarówno podczas selekcji nowych pracowników, jak i przed awansowaniem już pracujących. Ważnym aspektem jest zdefiniowanie celu AC, przede wszystkim właściciel firmy chce mieć właściwe osoby na właściwym miejscu, dlatego celem Assessment Center jest określenie poziomu potencjału zawodowego poprzez pomiar kompetencji przy założeniu, że u podstaw każdego badania jest zestawienie wszystkich typowych sytuacji, w których kandydat będzie musiał odnaleźć się na przyszłym stanowisku pracy, oraz przy założeniu, że optymalny jest poziom motywacji osoby uczestniczącej w sesji do jak najlepszego wykonania zadań.